Indicații pentru autori

Indicații pentru autori

Toate articolele primite spre publicare sunt supuse unui proces de revizuire de tip peer review. Autorii trebuie să trimită o copie electronică a lucrării la următoarea adresă de e-mail: redactia@rtsa.ro. Nu se percep taxe pentru procesarea și publicarea materialelor.

Prin trimiterea materialului se consideră că acesta conţine informaţii originale care nu au mai fost publicate şi că materialul nu este trimis spre publicare în altă parte în acelaşi timp. Toate materialele trimise vor fi verificate înainte de evaluare cu ajutorul unui soft antiplagiat.

Articolul trimis spre publicare nu poate să aibă mai mult de patru coautori. Pe parcursul procedurii de evaluare a unui manuscris trimis spre publicare, autorul/autorii acestuia nu mai poate/pot trimite un alt manuscris spre evaluare până când există o decizie finală în privința primului material.

1.  Procesul de revizuire

a. Numerele regulate (o dată la patru luni):

Colectivul de redacţie va realiza o revizuire iniţială a tuturor articolelor trimise spre publicare pentru a determina daca tema articolului se încadrează în profilul revistei.  Toate articolele  acceptate după etapa de revizuire inițială vor fi evaluate pe baza unui process de blind peer review. Decizia finală referitoare la publicare este luată de Colectivul de redacţie, care îşi rezervă dreptul să refuze orice articol trimis spre publicare, ori, în cazul celor care au fost deja acceptate, să realizeze anumite corecţii sau să reducă dimensiunea acestuia. Orice modificare care vizează, însă, substanţa articolului va fi realizată în acord cu autorul acestuia. Procesul de revizuire durează între trei şi nouă luni.

b. Numerele speciale
Anual este publicat un număr special dedicat unei teme specifice. Cel puţin şase autori vor fi invitaţi să trimită un articol spre publicare. Acestea vor fi revizuite ulterior de către cel puţin un referent desemnat după criteriul anonimităţii. Decizia finală referitoare la publicare este luată de Colectivul de redacţie, care îşi rezervă dreptul să refuze orice articol trimis spre publicare, ori, în cazul celor care au fost deja acceptate, să realizeze anumite corecţii sau să reducă dimensiunea acestuia. Orice modificare care vizează, însă, substanţa articolului va fi realizată în acord cu autorul acestuia. 

2. Text
Articolele trimise spre publicare nu ar trebui să aibă mai mult de 20 pagini (pentru mai multe detalii, a se vedea secţiunea „reguli de formatare”). Articolele trebuie redactate în limba română şi să fie complete din toate punctele de vedere.

3. Titlul, subtitlurile şi bibliografia
Pagina de titlu trebuie să cuprindă titlul în întregime, numele, afilierea profesională sau academică a autorilor, precum şi adresele complete ale acestora. În cazul articolelor cu autori multiplii, fiecare dintre aceştia vor fi precizaţi pe rânduri distincte şi urmaţi de menionarea detaliilor privitoare la locul de muncă (Universitate, Facultate şi Departament), acestea fiind separate prin virgulă. Numele şi adresa autorului spre care poate fi transmisă corespondenţa va fi precizat expres, împreună cu adresa de e-mail, numărul de telefon şi cel de fax. Ca sugestie, titlul principal trebuie să fie format din maximum opt cuvinte.  Acesta trebuie redactat atât în limba română cât și în limba engleză. Referinţele bibliografice nu sunt acceptate în titlu, subtitluri sau în bibliografie. Subtitlurile trebuie să fie scurte şi clar definite.

4. Abstractul şi cuvintele cheie
Alături de articol trebuie trimis şi un rezumat (abstract) redactat în limbile engleză  și română, care să cuprindă maximum 200 cuvinte şi care să evidenţieze tematica abordată în articol, acesta urmând a fi folosit în vederea indexării. Rezumatul (abstractul) ar trebui să poată fi înţeles de către cititorii care nu au parcurs în întregime articolul. Nu este permis ca acesta să includă citate sau alte lucrări publicate. Împreună cu abstractul trebuie trimise și cuvintele cheie, definitorii pentru articol, redactate în limba engleză.

5. Varianta finală
Odată ce articolul trimis a fost acceptat spre a fi publicat, autorul trebuie să transmită varianta finală a acestuia, care să cuprindă şi comentariile referentului care a revizuit articolul.

Reguli de formatare

Detalii tehnice

-       Utilizaţi numai formatul Word (.doc/.docx). Textul trebuie să fie tehnoredactat pe pagini care au aceeaşi aliniere stânga/dreapta, utilizând spaţiere de 1.5, caractere de 12, font Times New Roman și margini laterale de 2 cm.

-       Nu utilizaţi următoarele comenzi: section endings/page breaks, headers, footers or page numbers.

-       Nu folosiţi bullets (puncte), numerotare automată sau alte funcţii automate pentru a înşirui/organiza informaţia. Puteţi să folosiţi numere arabe inserate neautomat, sau liniuţe (cratime).

-       Nu lăsaţi mai mult de un spaţiu între cuvinte.

-       Asiguraţi-vă că toate modificările au fost acceptate şi dezactivaţi opţiunea 'track changes'.

-       Dacă există explicaţii care nu doriţi să se regăsească în textul principal, folosiţi note de subsol (nu sunt acceptate notele de subsol în cazul titlurilor sau bibliografiei).
Toate notele de subsol trebuie să se încheie cu punct.

Subsecţiunile
Un articol poate fi organizat în secţiuni şi sub-subsecţiuni, folosind numere arabe/romane.
Doar cuvântul de început şi numele proprii trebuie notate cu majusculă.
Exemplu:
1. Terorism şi monitorizare financiară
1.1. Introducere
1.1.1. Uniunea Europeană

Citările
Citările trebuie incluse în textul principal între ghilimele duble. Forma originală a citatului trebuie păstrată (majuscule, ortografie etc). Orice modificare adusă textului citat trebuie aşezată între paranteze drepte […], cu excepţia situaţiei în care în citarea realizată, aţi exclus o parte din textul initial, caz în care utilizaţi paranteze rotunde: (...). Dacă doriţi să evidenţiaţi anumite părţi din textul citat, acest lucru se realizează prin utilizarea fontului italic şi prin adăugarea formulei „(sublinierea noastră)”. Citările trebuie în mod obligatoriu urmate indicarea sursei citate.

Enumerările
Enumerările: utilizaţi numere arabe urmate de punct sau cratimă urmată de spaţiu. Pentru separarea itemilor se foloseşte punct şi virgulă. După ultima utilizare, se adaugă „şi”, iar ultimul item al enumerării se încheie printr-un punct.
Exemplu:
Anumite drepturi sunt special concepute pentru protejarea minorităţilor:
1. dreptul la nediscriminare;
2. dreptul la păstrarea identităţii;
3. dreptul la grevă; şi
4. dreptul de a crea şi păstra instituţii proprii.
 
Paragrafe
Orice nou paragraf trebuie notat cu aliniat.
Exemplu:
Noul Management Public urmărea creșterea nivelului de eficiență și performanță la nivelul sectorului public prin adoptarea...
nu
Noul Management Public urmărea creșterea nivelului de eficiență și performanță la nivelul sectorului public prin adoptarea... 

Grafice, figuri şi hărţi
Întrucât revista este publicată în alb şi negru, toate figurile, graficele şi hărţile trebuie să conţină o paletă de nuanţe care să fie lizibilă în alb şi negru (diverse nuanţe de gri sunt, de asemenea, acceptate).

Abrevieri
Abrevierile comune sau frecvent utilizate (UE, US, UK) nu trebuie notate cu denumirea întreagă la prima utilizare.
În cazul altor abrevieri, la prima menţiune a acestora în text se notează denumirea completă, aceasta fiind urmată de notarea abrevierii între paranteze.
Exemplu: Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS). În menţiunile viitoare se va utiliza doar abrevierea.
Acronimele şi prescurtările vor fi notate fără a folosi spaţii între majuscule.

Numerele
Numerele de până la zece (inclusiv) vor fi notate în litere; 11 şi cele mai mari de 11 vor fi notate în cifre. Dacă în cadrul aceleiaşi propoziţii sunt folosite deopotrivă numere de până la zece şi numere mai mari de zece, toate trebuie notate în litere, din raţiuni de continuitate. Ori de câte ori sunt menţionate procente, se folosesc numere prevăzute în cifre. Procentul va fi evidenţiat prin simbolul %.

Datele
Utilizaţi formula zi – lună – an, exemplu: 2 noiembrie 2002.
Decade: utilizaţi întotdeauna formula 1960 şi nu „anii şaizeci”.

Reguli de citare 

Toate articolele care sunt trimise în vederea recenzării trebuie să îndeplinească cerinţele de citare listate mai jos. Acest lucru constituie o condiţie pentru acceptarea manuscrisului în vederea publicării.

În interiorul textului se foloseste sistemul de citare Harvard.

Exemplu: (Popescu, 2004, p.7) sau (Popescu, 2006, pp. 7-9). La sfârşitul articolului, în secţiunea bibliografie, trebuie introduse toate citările folosite în text.

Exemplu: (la sectiunea bibliografie)

Popescu, I., Reforma administraţiei, Cluj-Napoca: Accent, 2004.

Toate referinţele bibliografice trebuie numerotate.

Dacă există explicaţii care nu doriţi să se regăsească în textul principal, folosiţi note de subsol (nu sunt acceptate notele de subsol în cazul titlurilor sau bibliografiei). Toate notele de subsol trebuie să se încheie cu punct.

1. Cărţi
Autor, Titlu, editura, anul, pagina.

Exemplu: Veblen, T., Popescu, I. şi Valea, M., The Place of Science in Modern Civilization, New York: Huebusch, 1919.

2. Articole
Autor, ‘Titlu’, anul, Revista, număr (dacă se aplică), şi intervalul de pagini din revistă la care se găseşte articolul.

Exemplu: Marais, E. and Gregor, S., ‘The Police Service in South Africa’, 1996, New Law Journal, 146, pp. 1235-1245.

 3. Contribuţii în cadrul unor volume colective
Autor, ‘Titlu’, în numele editorului (ed.), Titlul volumului colectiv, editura, anul, pagina sau paginile capitolului din s-a citat.

Exemplu: Dubinskas, F. A., ‘Janus Organizations: Scientists and Managers in Genetic Engineering Firms’, in Dubinskas (ed.), Making Time, PA: Temple University Press, 1988, pp. 147-182.

 4. Articole de ziar
Autor (dacă este cunoscut), ‘Titlu’, Ziar, data, pagina.

Exemplu: Lewis, A., ‘The War Crimes Tribunal Works’, International Herald Tribune, 31 July 1995, p. 5.

 5. Documente ale unor organizaţii internaţionale

-       Documente ale Uniunii Europene

-       Directiva 7/23/EC, OJ L 181, 9.7.1997, p. 1.

-       Regulamentul (EC) numărul 2027/95

-       Alte documente

Pentru toate celelalte tipuri de documente vă rugăm să urmăriţi stilul oficial de citare folosit de organizaţiile care au elaborat documentele respective.

6. Internet (url)
Dacă se folosesc articole, rapoarte, documente oficiale, care sunt disponibile online, citarea acestora se va face după regulile de mai sus, cu menţiunea că ‘documentul este disponibil online la adresa’ completa de url, menţionând de asemenea data ultimei accesări.

Exemplu: Popescu, G., ‘Planul urbanistic al Clujului’, [Online] la adresa
http://www.primariaclujnapoca.ro/., accesat la data de 1 aprilie 2009.

7. Documente oficiale naţionale
Pentru toate documentele oficiale naţionale vă rugăm să urmăriţi stilul oficial de citare folosit de organizaţiile care au elaborat documentele respective

Declarație privind transferul drepturilor de autor asupra articolelor publicate în RTSA
Autorii păstrează drepturile de autor ale articolelor publicate în RTSA, iar autorul corespondent are dreptul de a acorda, în numele tuturor celorlalți autori, o licență entității care publică jurnalul (Universitatea Babeș-Bolyai/Departamentul de Administrație și Management Public). Această licență permite entității care gestionează jurnalul să publice, să reproducă, să afișeze, să distribuie și să stocheze articolele trimise de autori și le permite autorilor să își folosească propriile articole în scopuri proprii fără a solicita permisiunea jurnalului; cu toate acestea, autorii trebuie să menționeze explicit printr-o citare sau referință expresă faptul că contribuția lor a fost publicată pentru prima dată în RTSA.